Kik vagyunk?

A TravelBay.hu weboldalán keresztül azonnali online utazási keresőszolgáltatásokat (repülőjegyek, szállodai és apartman szobaárak, autókölcsönzői árak és utasbiztosítások összehasonlítását) nyújt az utazók számára.

A TravelBay.hu nem utazási iroda, és nem tartozik felelősséggel a szolgáltatásainkon keresztül Ön által talált és lefoglalt utazási opciókra, termékekre ("harmadik fél utazási termékei") vonatkozó árak megadásáért, beállításáért, illetve ellenőrzéséért. Minden ilyen "harmadik fél utazási termékeit" független utazási irodák, légitársaságok, szállodák, utazásszervezők vagy más harmadik felek ("utazási szolgáltatók") szolgáltatják, ezért ezen harmadik felek felhasználási feltételei vonatkoznak rájuk.

 

Használati feltételek

A használati feltételeink ("feltételek") és az adatvédelmi szabályzatunk szabják meg azt, hogy hogyan érheti el és hogyan használhatja a szolgáltatásainkat. A szolgáltatások elérésével és használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és beleegyezik ezekbe a feltételekbe és az adatvédelmi szabályzat feltételeibe.

 

A szolgáltatásaink használata

A szolgáltatásainkat és platformjainkat nem 16 évnél fiatalabb gyermekek számára tervezték, ezért 16 évnél fiatalabb gyermekek nem küldhetnek információkat a szolgáltatásainkon keresztül. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 évnél fiatalabb gyermekről gyűjtöttünk vagy kaptunk információkat, a vonatkozó információkat az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint törölni fogjuk.

Amennyiben a szolgáltatásaink bármely eleme harmadik fél olyan weboldalán található (pl. közösségi oldalon), amelyre külön használati feltételek vonatkoznak, Ön beleegyezik abba, hogy ezen használati feltételeken kívül a vonatkozó harmadik fél weboldalának használati feltételeit is betartja.

 

Az információk velünk való megosztása

Komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét, és tevékenységünket folyamatosan a vonatkozó adatvédelmi törvényekben foglaltak szerint végezzük. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által szolgáltatásaink számára vagy azokon keresztül az adatvédelmi szabályzatunk feltételeinek megfelelően megadott személyes adatokat az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint felhasználhatjuk. Ön beleegyezik abba, hogy gondoskodik az Ön által nekünk megadott személyazonosításra alkalmas adatok pontosságáról és frissességéről, továbbá hogy gondoskodik arról, hogy minden olyan hozzájárulás, engedély és jóváhagyás az Ön rendelkezésére álljon, ami szükséges számunkra ahhoz, hogy az adatokat az e feltételekben, és az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint használhassuk.

 

Árpontosság és a garancia kizárása

A szolgáltatásokat és platformokat Ön teljes mértékben a saját felelősségére használja.

Bár minden utazási szolgáltatótól szigorú „árpontosságot” várunk el, és mindent megteszünk a szolgáltatásainkon keresztül megjelenített tartalmak frissességének és pontosságának érdekében, nem garantálhatjuk e tartalmak pontosságát.

A szolgáltatásokat "ahogy van" alapon nyújtjuk, és határozottan elhárítunk bármifajta kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, kondíciót és garanciát, ideértve többek között a jogcímre, nem megszegésre és pontosságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat, valamint a kereskedelmi szokásból, a kereskedés vagy teljesítés folyamatából eredő hallgatólagos garanciákat. A törvény által engedélyezett mértékben nem tüntetjük föl, és nem garantáljuk, hogy a szolgáltatásaink pontosak, teljesek, illetve naprakészek; mindig elérhetők lesznek; meg fognak felelni az Ön elvárásainak; illetve biztonságosak vagy hibáktól, hiányosságoktól vagy meghibásodásoktól mentesek.

 

Utazási foglalások TravelBay.hu-n keresztüli intézése

A TravelBay.hu nem utazási iroda, és nem tartozik felelősséggel a szolgáltatásain keresztül megjelenített utazási opciók biztosításáért vagy az általunk megjelenített árak beállításáért vagy ellenőrzéséért. A szolgáltatásainkon keresztül Ön által talált és/vagy lefoglalt Harmadik fél utazási termékeket független utazási szolgáltatók szolgáltatják.

A TravelBay.hu megkönnyíti, hogy foglaljon az Utazási szolgáltatóknál, de nem felelős és nem tartozik Önnek felelősséggel az ilyen foglalásokért. A vonatkozó Utazási szolgáltató kilétéről és az Ön náluk történő foglalására vonatkozó használati feltételekről („Utazási szolgáltatói feltételek”) a foglalás közben az Utazási szolgáltató tájékoztatja Önt, és Önnek kell még a foglalás véglegesítése előtt elolvasni és megérteni a bennük foglaltakat.

Az Utazási szolgáltatói feltételeknek le kell fektetniük, hogy milyen jogai vannak Önnek az Utazási szolgáltatóval szemben, és elmagyarázzák, hogy milyen felelősséggel tartoznak Önnek abban az esetben, ha probléma merülne fel.

Önnek teljes mértékben el kell fogadnia az összes vonatkozó Utazási szolgáltatói feltételt. Ön tudomásul veszi, hogy az Utazási szolgáltató feltételeinek megszegése jegyek, foglalások, törzsutas-kilométerek törlését, egyéb előnyök visszavonását, és további költségeket vonhat maga után.

Ha Ön 24 órás időtartamon belül két vagy több vonatkozó utazási terméket foglal (például külön egy repülőjegyet és szállodát, de egymástól számítva 24 órán belül), akkor az Ön foglalása az Ön tartózkodási helyétől és a vonatkozó hatályos fogyasztóvédelmi törvényektől függően „utazási szolgáltatásegyüttes”nek tekinthető. Utazási szolgáltatásegyüttes létrehozása esetén Önt nem fogja megilletni a fogyasztóvédelem ugyanazon szintje, mint ami akkor járna, ha egyazon ügynökön keresztül foglalna repülőjegyet és szállodát (amikor is Önt megilletnék az üdülési csomagokra vonatkozó előnyök). Ez azt jelenti, hogy Önnek az egyes utazási szolgáltatóktól külön kell elvárnia a szolgáltatás teljesítését, és nincs jogorvoslati lehetőség a csomag szervezőjével vagy viszonteladójával szemben. Az utazási szolgáltatásegyüttesben részt vevő valamelyik szolgáltató fizetésképtelensége esetén az EU szervezett utazási formákra vonatkozó rendeleteiben részletezett védelem Önt nem illeti meg.

 

A felelősség korlátozása és kizárása

A TravelBay.hu semmilyen felelősséggel sem tartozik az Ön által harmadik felekkel (ideértve többek között bármely Utazási szolgáltatót) a szolgáltatásaink használatának eredményeként kötött megállapodásokra vonatkozóan. Amennyiben problémát tapasztalna a TravelBay.hu-n keresztül történő foglalás során, illetve a foglalás megkísérlése során, Ön tudomásul veszi, hogy azt az illetékes Utazási szolgáltatónál kell megoldania, és hogy ilyen esetekben Önnek csak az illetékes Utazási szolgáltatóval szemben van jogorvoslati lehetősége, a TravelBay.hu-val szemben nincs. Ahol a szolgáltatásaink más oldalakra és harmadik felek által szolgáltatott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaznak, ezek a hivatkozások csak tájékoztatásképpen vannak feltüntetve. Az ezen oldalakon feltüntetett tartalmak vagy források befolyásolására nincs módunk, és nem vállalunk értük felelősséget, illetve nem vállalunk felelősséget a használatuk során keletkező esetleges veszteségekért vagy károkért.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatásainkon harmadik felek által feladott hirdetés jelenik meg. Minden egyes hirdető kizárólagos felelősséggel tartozik az általa feladott hirdetésekért, és a TravelBay.hu nem tartozik felelősséggel a hirdetések tartalmáért, ideértve többek között a bennük foglalt hibákat, kihagyásokat vagy pontatlanságokat.

Nem vállalunk felelősséget a szolgáltatásainkon keresztül megjelenített tartalmak esetleges pontatlanságaiért vagy kihagyásaiért, illetve semmilyen természeti csapásért, balesetért, késedelemért vagy bármilyen különleges, elrettentő, büntető, közvetett, véletlenszerű vagy következményes kárért (ideértve többek között az elmaradt hasznot vagy elvesztett megtakarítást) – legyen az akár szerződésen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozás (ideértve a gondatlanságot), objektív felelősség vagy más, a TravelBay.hu-s szolgáltatások vagy azok tartalmának Ön általi eléréséből, használatából, illetve elérésére vagy használatára való képtelenségéből eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerülő.

 

Általános rendelkezések

Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásaink Ön általi jogosulatlan használata helyrehozhatatlan károkat és sérülést okozhat a TravelBay.hu-nak, melyek pénzbeli kártérítéssel nem ellentételezhetők. Ennek megfelelően, ilyen jogosulatlan használat esetén nekünk jogunk van a lehetséges egyéb jogorvoslati lehetőségeken felül azonnal lépést tennünk Ön ellen.

E Feltételek bármely kikötésének részbeni vagy teljes érvénytelensége, illetve betartathatatlansága nem befolyásolja a fennmaradó kikötések érvényességét, vagy kikényszeríthetőségét (sem részben, sem egészben). Bármely olyan kikötés része vagy egésze, melyet az illetékes bíróság érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek ítél meg, a Feltételekből töröltnek tekintendő.

Ezek a Feltételek személyesen Önre vonatkoznak. Önnek nincs joga ahhoz, hogy ezeket a Feltételeket részben vagy egészben harmadik fél számára előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül átadja.

Minden, a Feltételekbe ütköző Felhasználói tartalomra vonatkozó bejelentésre azonnal reagálunk. Kérjük, ha jogellenes tevékenységről van tudomása vagy gyanúja, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha e Feltételek bármelyik pontját nem sikerül betartatnunk, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk a Feltételek vagy azok bármely pontjának betartatási jogáról, vagy korlátozzuk azokat.

Azok a személyek, akik nem részesei ezeknek a Feltételeknek, nem jogosultak a Feltételek bármely kikötését kényszeríteni.

Függetlenül attól, hogy melyik országból éri el vagy használja a szolgáltatásainkat, a törvény által megengedett mértékben ezekre a Feltételekre és a szolgáltatások Ön általi használatára vonatkozóan Magyarország törvényei irányadók, és Ön elfogadja, hogy az itt foglaltak alapján felmerülő jogviták rendezésének nem kizárólagos joghatósága Magyarország bíróságait illeti.