Általános szerződési feltételek a TAVEUNI KFT. által közvetített utazásokra

Érvényes: 2024. március 01-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya a Taveuni Kft., mint Utazásközvetítő, a Travelbay.hu által kiajánlott és Utazóknak értékesítésre felkínált utazási és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki.
Az UTAZÁSKÖZVETÍTŐ ADATAI: cégnév: TAVEUNI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégnév: Taveuni Kft., székhely: 2000. Szentendre, Levendula u. 6., Cégjegyzékszám: 13-09-087291, adószám: 12605468-2-13, Telefonszám: +36301843424, e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.travelbay.hu , Nyilvántartási száma: U-002030

A Taveuni Kft. által értékesített szolgáltatásokra a jelen ÁSZF pontjai, valamint Magyarország Polgári Törvénykönyve, valamint a 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet rendelkezései vonatkoznak. Az ÁSZF a weboldalon publikált információkkal (Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató), valamint a kitöltött és mindkét fél által aláírt Megrendelőlappal együttesen képezik az Utazási Szerződés feltételeit és rendelkezéseit. Más szolgáltatók írott vagy internetes tartalmai nem jelentenek kötelezettséget a Taveuni Kft. számára, különösen érvényes ez arra az esetre, amikor valamely szolgáltató megbízásából eljárva csak közlekedési eszköz igénybevételére jogosító jegyet (repülőjegy, hajójegy stb.) értékesít, amelyre nem a jelen ÁSZF, hanem az adott szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek.


A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, ENGEDMÉNYEZÉSE

Egy Utazási Szerződés, az Utazási Szerződés a Megrendelő számára elektronikus úton történő eljuttatásával, a Megrendelő és az Utazásközvetítő általi elfogadásával és aláírásával, a Megrendelő által Taveuni Kft. részére történő visszaküldésével, Taveuni Kft. részéről megküldött visszaigazolásával, valamint a részvételi díj előlegének megfizetésével jön létre.
A Taveuni Kft. ajánlata tartalmazza a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás tartalmát, úgymint az igénybevétel helyét, idejét, a részvételi díj teljes összegét, fizetésének módját, a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatást, valamint egyéb feltételeket és fontos információkat.
A Taveuni Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az általa meghirdetett szolgáltatások feltételeit kivételesen megváltoztassa. Ilyen esetekben a megrendelt szolgáltatásokat igyekszik más, minőségben és értékben hasonló szolgáltatásokkal helyettesíteni, melyről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
A Megrendelő által megadott adatok pontosságáért, valódiságáért minden felelősség a Megrendelőt terheli. Amennyiben nem saját maga, hanem más személy megbízásából rendeli meg a szolgáltatást, a Taveuni Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a megbízott személy jogszerűen jár-e el a Megrendelő nevében.
A Megrendelőre vonatkozó kötelezettségek és felelősség, a nevében szerződést kötő személyt terhelik, mivel ő írja alá az utazási szerződést; a jogok pedig az Utazó személyt illetik. Az utazás megkezdése után a kötelezettségek és a felelősség az Utazó személyre szállnak át, aki köteles az Utazási Szerződést és a nevében eljáró személy addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek tekinteni. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utazót a nevében eljáró személy köteles tájékoztatni.
A megrendelt szolgáltatások részvétel jogát a Megrendelők más személyek számára kizárólag a Taveuni Kft. tájékoztatásával és egyetértésével adhatják át. A megrendelt repülőjegyek és más szolgáltatások engedményezésére csak a szolgáltatást biztosító légitársaság ill. a szolgáltatást biztosító társaság feltételeinek megfelelő feltételekkel van lehetőség. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért mindig az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felelnek.
A nevek ill. egyéb adatok nem pontos megadásából, illetve a névcsere esetén ténylegesen felmerülő költségeket a megrendelő köteles a Taveuni Kft.-nek megfizetni. Az igazolt és a ténylegesen felmerülő költségeken felül az utazásközvetítő egyszeri 7.000, - Ft, azaz hétezer forint adminisztrációs díjat számít fel, ami az Utazásközvetítő által elvégzett összes adminisztrációs feladatok díja. A megrendelt szolgáltatások Megrendelő általi megváltoztatása lemondásnak minősül és a lemondási szabályzatban meghatározott összeg megfizetésével jár. (utazás célja, időpontja, szálláshely, közlekedés stb.) Új foglalásra csak ezen összeg megfizetése után van mód.


AZ UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

A szolgáltatási díj tartalmazza a megrendelt szolgáltatások árát, az utazásközvetítő munkadíját, valamint az ÁFA összegét. Az ezen felül külön igénybe vehető szolgáltatások díjai (különös tekintettel az üdülőhelyi díjak, belépők, transzferek, belépők és vízumok díjai a helyszínen fizetendők.
A szolgáltatás árának kalkulációja az ajánlat elkészítésekor készül és az nem a napok számától, hanem az igénybe vehető szolgáltatásoktól függ. Az indulási és érkezési napok általában nem teljes napok, a járatkésés és menetrendváltozás miatti időtartam változások nem járnak díjcsökkenéssel, illetve kártérítési kötelezettséggel.
Az utazási szolgáltatás megrendelésénél 40 % előleget kér a szolgáltató, illetve 100% -ot amennyiben a szolgáltatás időpontja kevesebb mint 30 nappal van a megrendelés dátumától. Ettől azonban el lehet térni, abban az esetben, ha a szolgáltató rövidebb határidőt szab meg az Utazásközvetítőnek. A teljes összeg megfizetését az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell teljesíteni. Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, a Megrendelő a teljes összeget köteles a megrendelésével egyidejűleg megfizetni a Taveuni Kft. részére.
Ha az Megrendelő az Utazási Szerződésben szereplő részvételi díjat, illetve a kapcsolódó egyéb költségek teljes összegét határidőre nem fizeti meg, az Utazásközvetítő egy alkalommal írásos fizetési felszólítást küld a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő az ezt követő 3 munkanapon belül a fizetési felszólításának nem tesz eleget, a Taveuni Kft. a jelentkezést a Megrendelő részéről lemondottnak tekinti. A Megrendelő ilyen esetben is köteles megfizetni a lemondásra vonatkozó díjakat a vonatkozó szerződéses előírások figyelembevételével.
A Taveuni Kft. jogosult a Megrendelő által az Utazási Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni a szállítási költségek növekedése (ideértve az üzemanyagköltségek), a forint árfolyamának gyengülése; vagy egyéb az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek és más kötelező díjak drágulásakor. (például üdülőhelyi díjak, repülőtéri illetékek stb.). A díj emelésére legkésőbb 20 nappal az utazás megkezdése előtt kerülhet sor a Megrendelő írásban történő tájékoztatása útján úgy, hogy az áremelés okát is közli az Utazásközvetítő. A díj emelés mértékének arányban kell állnia a költségek emelkedésével. Amennyiben a díjemelés mértéke 8%-nál magasabb, a Megrendelő jogosult kötbérfizetés nélkül elállni a szerződéstől az írásos értesítéstől számított 3 naptári napon belül.
A Megrendelő ugyanúgy jogosult a fentiekkel egyező módon számított díjengedményre is, amennyiben a költségek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt 20 nappal csökkennek. Ilyen esetekben is jogosult az Utazásközvetítő a költségeit levonni a Megrendelőnek visszatérítendő összegből. A díjváltoztatások számítási alapja minden esetben a szerződéskötés napján érvényes MNB középárfolyam.

 

LEMONDÁS, LEMONDÁSI DÍJAK, ELÁLLÁSI FELTÉTELEK

Az utazás megkezdése előtt a Megrendelő írásos formában bármikor elállhat a megrendelt utazási szolgáltatások igénybevételétől. A lemondás napjának az számít, amikor az írásbeli lemondás az Utazásközvetítőhöz megérkezik. Amennyiben a megrendelés lemondására egy saját érdekkörben felmerült okból kerül sor, a Megrendelő akkor is köteles a Taveuni Kft.-nek a teljes összeg után (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) számított lemondási díjat megfizetni az alábbiak szerint:
Az utazás első napja előtti
∙ 60-35. nap közötti elállás esetén az összes költség (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) 10 %-a
∙ 34-21. nap közötti elállás esetén az összes költség (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) 40 %-a
∙ 20-11. nap közötti elállás esetén az összes költség (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) 70 %-a
∙ 10. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés (no-show) esetén az összes költség (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) 100 %-a.
A repülőgéppel bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke a fentiektől eltérő lehet, tekintettel arra, hogy a repülőjegyek díjai (ideértve az illeték összegét is) a kiállítást követően a légitársaságok szabályai szerint, az esetek többségében csak 100% lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés esetén is köteles a Megrendelő az Taveuni Kft. lemondással kapcsolatos költségeit megfizetni.
Ha az Utazásközvetítő nem a Megrendelő érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, a Megrendelő igényt tarthat azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásokra, amennyiben arra lehetőség van. Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás a megrendeltnél alacsonyabb értékű, az Utazásközvetítő köteles megtéríteni a szolgáltatások árkülönbözetét. Ha a szolgáltató nem lenne képes helyettesítő szolgáltatás nyújtására, vagy a Megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásközvetítő köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.
Amennyiben a célország felkerül a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországok és térségek listájára vagy olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények „vis major” merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lehetetlenné teszik az Utazási Szerződés felmondhatóvá válik. Ebben az esetben a Megrendelő által megfizetett részvételi díjból a Taveuni Kft., mint Utazásközvetítő csak annak az összegnek a visszafizetésére kötelezhető Megrendelő felé, amennyit számára visszatérítenek a szolgáltatók, illetve az utazásszervezők.

 

HIBÁS TELJESÍTÉS, KÁRTÉRÍTÉS, PANASZKEZELÉS

Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásközvetítő felel, valamint köteles segítséget nyújtani a Megrendelő számára, ha az utazás során problémás helyzetbe kerül. A Taveuni Kft. nem kötelezhető a szolgáltatás díjának csökkentésére vagy visszafizetésére, amennyiben a Megrendelő a teljes szolgáltatást vagy annak valamelyik részét saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
A Megrendelő az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az Utazásközvetítővel, valamint a helyszíni szolgáltatóval közölni. A Megrendelő köteles gondoskodni a kifogásolt szolgáltatás helyszíni szolgáltatónál történő bejelentéséről. A Megrendelő a problémák helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglaltatni, és a szolgáltató annak egy példányát köteles a Megrendelőnek átadni. A helyszíni jegyzőkönyv nem jelenti automatikusan a benne foglalt kifogások elismerését. Probléma esetén a Megrendelő köteles az Utazásközvetítőt haladéktalanul tájékoztatni. Ha a Megrendelő kifogásait a helyszínen nem tudják megoldani, a hibás teljesítésből származó igényeket a hazaérkezést követő 5 napon belül lehet bejelenteni. Amennyiben a helyszíni jegyzőkönyv, illetve fotók rendelkezésére állnak, úgy azokat a bejelentéshez csatolni kell. Az Utazásközvetítő 30 napon belül válaszolja meg az időben benyújtott reklamációkat, viszont nem felelős semmilyen más szolgáltatónál megrendelt és befizetett fakultatív program és egyéb szolgáltatás hibás teljesítéséért.
A Taveuni Kft. az Utazási Szerződés hibás teljesítéséből eredő károkért fizetendő kártérítés legmagasabb összegét a szolgáltatási díj összegének 100%-ban határozza meg.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az utazásokhoz szükséges úti okmányok megléte, illetve azok érvényességének (útlevél/személyi igazolvány, lakcímkártya, vízum) biztosítása a Megrendelő feladata és felelőssége. A Megrendelő felelőssége továbbá, hogy az adott célország beutazási szabályait betartsa, illetve, hogy minden előírt egészségügyi követelménynek az utazás megkezdéséig eleget tegyen. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából keletkezett károk miatt a Megrendelő semmiféle kártérítési igényt nem támaszthat a Taveuni Kft. felé.
Javasolt külön térítés ellenében baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) megkötése az utazásokhoz. BBP biztosítás megkötésére a biztosítók által meghatározott feltételek szerint van lehetőség az utazás megkezdése előtt. A BBP hiányából, illetve a károkat nem, vagy csak részben fedező károk tekintetében az Utazásközvetítő a felelősségét teljeskörűen kizárja.
18 év alatti kiskorúak kizárólag nagykorú felnőtt kísérők részvételével vehetnek részt az utazásokon.
Szálláshelyeken vagy közlekedési eszközön hagyott tárgyakért az Utazásközvetítő nem vállalja a felelősséget.
A légitársaság illetve a busztársaság felel a feladott poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálása miatt keletkező károkért, amennyiben a kárt okozó esemény a légifuvarozás vagy az autóbuszos utazás során következett be. A káresetet a Megrendelőnek haladéktalanul írásos formában kell bejelenteni a közlekedési társaság felé.
Autóbuszos utazások esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, rossz útviszonyok, határzár, stb.) jelentős késés következik be, ezekért az Utazásközvetítőt semmilyen felelősség nem terheli.
A szolgáltatók jogosultak azonnali hatállyal kizárni a Megrendelőt az utazásból induláskor vagy azt követően bármikor, amennyiben az Utazó viselkedésével jelentős mértékben megzavarja az utastársait vagy az egész utazást. Ilyen esetekben a Megrendelőnek nem jár semmilyen visszatérítés.

Amennyiben a Megrendelő lekési az indulást, az oda- és visszaútjáról saját magának, a saját költségén kell gondoskodnia.
Az Utazási Szerződés aláírásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásközvetítőnek átadott személyes adatait az Utazásközvetítő tárolja, és kezelje. A Taveuni Kft., mint adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződésben megadott saját és Utazótársai személyes adatait a szerződés teljesítés jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a Taveuni Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói számára. A Taveuni Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az utazás résztvevőinek személyes adatait átadja a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek. Az érintett természetes személy jogairól információk a Travelbay.hu honlapon elérhető Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatók, mely az alábbi linken érhető el: https://travelbay.hu/adatvedelem

A Megrendelő az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásközvetítő a részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint a Megrendelő a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését a Taveuni Kft.-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A panaszügyintézést elektronikus úton kell benyújtani az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.